En bok från Gidlunds förlag

Kjell Danell:  Däggdjurens nykomlingar. Hur kom de hit och hur gick det?.  Formgivning: Lars Paulsrud.

När den senaste inlandsisen dragit sig tillbaka koloniserades tundran av djur och växter från söder och öster. När landbryggan till kontinenten dränktes av havet försvann den södra invandringsvägen. I sen tid invandrade några arter österifrån, andra kom som människans följeslagare eller infördes av människan.

Boken beskriver de landlevande däggdjur som tillkommit i Sverige sedan medeltiden. De är bisam, brandmus, brunråtta, bäver, dovhjort, dvärgmus, fälthare, husmus, kanadahjort, mink, mufflonfår, myskoxe, mårdhund, stenmård, svartråtta, vildkanin, vildsvin och vitsvanshjort. Vildsvin och bäver är ursprungliga men utrotades och återinfördes. Amerikansk bäver och guld­schakal kan vi nog förvänta oss i framtiden.

Några av dessa arter anses invasiva då de skadar biologisk mångfald, människans hälsa och ekonomi. Boken vill ge läsaren ett historiskt perspektiv: När kom arten till Sverige? Hur kom den in? Varifrån? Vilka var förespråkarna och vilka var kritikerna? Blev den till nytta eller skada? Hur har förvaltningen förändrats? Kunskap ger klokskap heter det. Människan är en del av naturen och naturen förändras. Hur mycket ska vi styra den och till vilket pris? Allt har sin tid, även djuren.

Boken bygger på en omfattande genomgång av svensk och utländsk sentida och äldre litteratur samt inspel från många specialister i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Nordamerika. Problemen kring invandrande och invasiva arter är mångfasetterade och svårlösta. För att se goda lösningar krävs kunskap och inte minst ödmjukhet.

Kjell Danell är professor emeritus i viltekologi vid SLU i Umeå. Han intresserar sig för nutida och historiska perspektiv på interaktioner mellan djur, växter och människor och har forskat i boreala skogar, arktis och savanner. Förutom vetenskapliga böcker och uppsatser är han författare till populärvetenskapliga böcker och uppsatser, på senare tid ofta med historiskt perspektiv.

Inbunden 376 s.
Utgivningsår 2024
ISBN 978-91-7844-537-0